Vælg en side

Som led i målsætningen om at reducere det danske CO2-udslip med 40 procent i 2020 i forhold til niveauet i 1990 har Folketinget vedtaget, at der inden 31. december 2016 skal installeres målere til måling af varmtvandsforbruget i ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder. Hver enkelt enhed skal således have installeret en måler, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

I ejendomme, hvor der allerede er monteret varmtvandsmålere, medfører de nye regler ingen ændringer. I en ejendom, hvor der ikke er monteret varmtvandsmålere, fordeler man i dag udgiften til opvarmning af varmt vand efter de såkaldte værelseshaneandele. Det er en fast fordelingsnøgle, der er uafhængig af forbruget af varmt vand i den enkelte lejlighed.

Dette vil blive ændret, når der er monteret varmtvandsmålere i ejendommen. Herefter vil energiforbruget til opvarmning af det varme vand indgå i varmeregnskabet med det faktiske forbrug i den enkelte lejlighed.

 

Fritagelse for installation af varmtvandsmålere

Hvis din ejendom er omfattet af reglerne, skal der enten foretages installation af målere eller foretages en beregning af rentabiliteten deraf. Såfremt det viser sig, at installationen ikke er teknisk gennemførlig eller ikke er omkostningseffektiv, kan du blive fritaget for installationen af målerne. Det er ejendommens ejer, der skal sørge for, at det bliver undersøgt, om ejendommen kan og skal opfylde de nye krav eller ej. Følger man ikke de nye regler, skal årsagen hertil kunne dokumenteres.

Om montering er teknisk mulig, klarlægger man ved en vurdering af rørinstallationernes opbygning. Det klarlægges i den forbindelse, i hvilket omfang der f.eks. er skjulte rør og andre hindringer for montering af målerne.

Om etablering af målerne kan svare sig økonomisk, klarlægges med en beregning, som kan vise, om montering af målerne er omkostningseffektiv. Det vil sige, at udgiften til montering og drift kan tjene sig ind i løbet af en periode på 6 år.

 

Få vurderet din ejendoms behov for montering af varmtvandsmålere

I Sinding & Co. har vi de fornødne kompetencer til at foretage en vurdering af rørsystemerne og nødvendige følgearbejder. Vi kan på baggrund af gennemførte undersøgelser og beregninger udarbejde en egentlig anbefaling. Denne konkluderer, på baggrund af de indsamlede data, om montering af varmtvandsmålere i ejendommen er teknisk gennemførlig og økonomisk omkostningseffektiv.

Således får du som ejendomsejer vished for, om din ejendom skal leve op til de nye krav om varmtvandsmålere eller ej. Hvis konklusionen er, at ejendommen ikke behøver at montere varmtvandsmålere, kan anbefalingen inklusive beregninger fungere som dokumentation.

Ønsker du professionel bistand til de nødvendige tekniske undersøgelser, vurderinger og beregninger, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om os og vores ydelser.